วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

โรคหลอดเลือดสมอง( Stroke) By SANSIRI HOME CARE

แสนสิริ เนอสซิ่ง โฮม. . โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (ischemic stroke)เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง พบได้ประมาณ 80%เกิดได้จาก ลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในบริเวณอื่นไหลไปตามกระแสเลือดจนไปอุดตันที่หลอดเลือดสมอง หรืออาจ เกิดจากมีลิ่มเลือดก่อตัวในหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดสมองตีบอาจเกิดจากการสะสมของ ไขมันในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการลำเลียง เลือดลดลง 2.หลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาด (hemorrhagic stroke) พบได้ประมาณ 20% ของโรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากหลอดเลือดมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้น แตกออกหรืออาจเกิดจากหลอดเลือดเสียความ ยื หยุ่น จากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดปริแตกได้ง่าย ทำให้เกิดเลือดออกในสมอง ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วได้ ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้ 1.อายุเมื่ออายุมากขึ้นหลอดเลือดก็จะเสื่อมโดย ผิวชั้นในของหลอดเลือดจะหนาและแข็งขึ้น จากการที่มีไขมันและหินปูนมาเกาะรูที่เลือดไหล ผ่านจะแคบลงเรื่อยๆ 2.เพศพบว่าเพศชายมีความเสี่ยงต่อโรคหลอด เลือดสมองสูงกว่าเพศหญิง 3.ภาวะการแข็งตัวของเลือดเร็วกว่าปกติส่งผล ให้เกิดการจับตัวกันของเม็ดเลือดและมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนปกติ ปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ 1.ความดันโลหิตสูงมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือด สมองได้มากกว่าคนปกติ 2.เบาหวานเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดแข็ง ทั่วร่างกายหากเกิดที่สมองจะมีโอกาสเป็นโรค หลอดเลือดสมองมากกว่าคนปกติ 2-3 เท่า 3.ไขมันในเลือดสูง 4.โรคหัวใจเช่นโรคลิ้นหัวใจผิดปกติหัวใจเต้นผิด จังหวะ เป็นสาเหตุของการเกิดลิ่มเลือด ไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองก็จะทำให้สมองขาดเลือดได้ เกิดอัมพาต 5.การสูบบุหรี่ 6.ยาคุมกำเนิดในผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร โมนเอสโตรเจนสูงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสูงฃึ้น เกิดจากมีลิ่มเลือดก่อตัวในหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดสมองตีบอาจเกิดจากการสะสมของ ไขมันในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการลำเลียง เลือดลดลง ในปัจจุบันมีวิธีการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพและสามารถบ่งชี้ถึงตำแหน่งของสมองและหลอดเลือดที่ผิดปกติ รวมถึงภาวะและสาเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ เช่น การตรวจเลือดเพื่อดูความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด computerized tomography) เพื่อดูว่าสมองมีภาวะขาดเลือดหรือภาวะเลือดออกในสมองหรือไม่ การตรวจอัลตราซาวนด์หลอดเลือดบริเวณคอ (carotid duplex scan) เพื่อดูขนาดและการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงบริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมองด้วยคลื่นความถี่สูง การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance imaging) เพื่อดูเนื้อสมอง หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดที่คอ เป็นวิธีการที่ไม่เจ็บปวดและมีประสิทธิภาพสูง การรักษา การรักษาขึ้นกับสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองว่าเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดสมองแตก โดยจะมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกัน หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน เป้าหมายของการรักษาคือทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างปกติ โดยทางเลือกในการรักษามีหลายวิธี ในบางกรณีแพทย์อาจให้ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งพบว่าจะได้ผลดีกับผู้ที่มีอาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองและรีบมาโรงพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง หลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาด เป้าหมายของการรักษาคือการควบคุมปริมาณเลือดที่ออกด้วยการรักษาระดับความดันโลหิต ในกรณีที่เลือดออกมาก แพทย์อาจพิจารณาทำการผ่าตัดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองที่อาจเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต By sansiri  home care

Now Open ข้อมูลเพิ่มเติมสาขาพระราม 2

www.sansirihomecare.com